OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

ORDENANZA REGULADORA DA CORTA FORESTAL E DA TAXA POR DEPÓSITO DE CARGA E TRANSPORTE DE MADEIRA DE CORTA

ORDENANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA SOBRE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES E MODIFICACIÓN 2003

TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTOS ESPECIAIS CONSTRUÍDOS NO SOLO, SUBSOLO, OU VOO DAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

ORDENANZA FISCAL Nº7 DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO NA PISCINA MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA DO SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACION DO SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVICIOS NO RECINTO FEIRAL DO TELLEIRO CON MOTIVO DA CELEBRACIÓN DE FEIRAS OU FESTAS

ORDENANZA REGULADORA DE PRANTACIÓN E TALA DO ARBOLADO

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES CULTURAIS, ESCOLAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS E RECREATIVAS E UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVIZO DE SUMIDOIROS, DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS E CANALIZACIÓN DE PLUVIAIS

REGULAMENTO DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO REXISTRO MUNICIPAL DE UNIÓNS DE FEITO

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LICENCIA POLA TENENCIA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, DO SEU REXISTRO, DA SECCIÓN LOCAL DO REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA E DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE TALES SERVIZOS DO CONCELLO DE PADERNE

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SUMINISTRO E UTILIZACIÓN DE AUGA POTABLE

© 2013 Concello de Paderne